Rozhodnutí o realizaci stavebního díla bývá zásadní jak z hlediska finančního plnění, tak i z hlediska neopakovatelnosti a dlouhodobé životnosti stavby. Vztah mezi investorem, projektantem a dodavatelem stavebních prací je specifický, v drtivé většině případů ojedinělý, proto je třeba k tak zásadnímu rozhodnutí přistupovat velice pečlivě a řádně svůj záměr připravit.

Finanční řízení je nejdůležitější složkou každého projektu. V rámci našeho procesu budete mít v každé fázi projektu jasný přehled o investičních nákladech.

Zde začíná komplexní řešení Vašich potřeb v souvislosti s realizací stavebního díla.

Rozdělení našich služeb podle jednotlivých fází zakázky:

 • 1. Propočet v předprojektové přípravě

  Propočet je odhad ceny určený pro investora i projektanta pro ověření předpokladů financování stavby. Pro danou úroveň dokumentace lze použít ocenění srovnáním s již realizovanými stavebními objekty nebo použitím databáze objemových ukazatelů. Podkladem je studie nebo dokumentace pro územní řízení

  Připravili jsme pro Vás ukázku předprojektové přípravy.
  Stáhnout!

 • 2. Předběžný rozpočet

  je zpřesněným odhadem ceny určený k ujištění o tom, že cena stavby nepřekročí předpokládané náklady. Podkladem je dokumentace pro stavební povolení.

  Připravili jsme pro Vás ukázku předběžného rozpočtu.
  Stáhnout!

 • 3. Kontrolní rozpočet a výkaz výměr

  Kontrolní rozpočet je oceněný položkový rozpočet určený k ověření správnosti předpokládané ceny a k porovnání s nabídkami uchazečů.
  Podkladem pro výběr dodavatele je precizně zpracovaný výkaz výměr . Podkladem je dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání nebo dokumentace realizační.

  Připravili jsme pro Vás ukázku kontrolního rozpočtu;
  Připravili jsme pro Vás ukázku výkazu výměr.

 • 4. Porovnání a vyhodnocení nabídek

  - kontrola formální správnosti a úplnosti jednotlivých nabídek
  - porovnání všech položek s kontrolním rozpočtem
  - identifikace rizikových cen
  - zobrazení nabídek s grafickým zvýrazněním odchylek oproti investorskému rozpočtu a případným doplněním komentářů

  Připravili jsme pro Vás ukázku porovnání nabídek.
  Stáhnout!

 • 5. Stavební supervize

  1. Technická část supervize

  - kontrola kvality provedených prací
  - kontrola postupu prací a harmonogramu a jeho aktualizace
  - organizování kontrolních dnů vč. provedení zápisů
  - kontrola fakturace zjišťovacím protokolem
  - kontrola provedených výkonů
  - sledování změn projektu a řízení změnových listů vč. distribuce
  - projednání dodatků smlouvy o dílo
  - odsouhlasení vzorků a technologických postupů
  - dílčí technické přejímky díla
  - dozor nad potřebnými zkouškami
  - dozor nad odstraněním vad a nedodělků
  - kontrola a evidence projektové dokumentace a jejích změn
  - zpracování měsíčních zpráv

  2. Cenová část supervize

  - kontrola formální správnosti daňových dokladů a soupisu provedených prací
  - finanční kontrola soupisu provedených prací a jeho soulad s příslušnými smlouvami
  - sledování postupného profinancování stavby
  - sledování zbývající části k profinancování vč. dopadu schválených změnových listů
  - evidence změnového řízení vč. posouzení cen prací

  Připravili jsme pro Vás ukázku cenové supervize.
  Stáhnout!

Využijte našich služeb...

 

Služby podle fází zakázky:

-Propočet v předprojektové přípravě
-Předběžný rozpočet

-Kontrolní rozpočet a podklady pro výběr dodavatele

-Porovnání a vyhodnocení nabídek

-Stavební supervize