A proč Tak trochu jiný výkaz výměr?

- investor nedostává pouze slepý rozpočet, ale nejprůhlednější možný dokument -skutečný výkaz výměr
- náš výkaz výměr obsahuje kompletní postup výpočtu vč. textového popisu tak, aby bylo možné kdykoliv provést zpětnou kontrolu a aby se v něm zorientoval i člověk neznalý rozpočtování
- tam kde končí projektant s technickým řešením, začínáme projektovat my tak, aby výkaz výměr obsahoval i práce, které nejsou zcela patrné z projektové dokumentace, ale které bude nutné při realizaci provést
- nezjednodušujeme si časově náročné výpočty některých prací zahrnutím do jiných položek, ale snažíme se o co nejpodrobnější popis
- máme vypracovány interní vzorové technologické balíčky, které nám umožňují snížit chyby na minimum
- provádíme závěrečnou výstupní kontrolu pomocí křížových kontrol

Uvědomujeme si, že správné a odborné zpracování výkazu výměr zásadně ovlivňuje úplnost a kvalitu ocenění stavebního díla.
Investorovi tak minimalizujeme riziko, že v průběhu realizace dojde k navyšování rozpočtu z důvodu tzv. zapomenutých nebo špatně pochopených popisů.
Uchazeči o stavební zakázku mají k dispozici jednoznačné a spravedlivé zadání.

Proto si klademe vyšší cíle než ostatní a považujeme se za spolutvůrce projektu. Jsme přesvědčeni, že výsledná kvalita stavebního díla je přímo úměrná spokojenosti všech zainteresovaných stran, tzn. investora, zhotovitele a projektanta.

A proč Tak trochu jiný rozpočet?

- zpravidla nepoužíváme průměrné směrné ceny, které neodráží rychlý stavební vývoj cen materiálů
- snažíme se zohlednit individuální charakter stavebního díla a aktuální situaci na trhu (boom/krize)
- většina cen stavebních prací je kalkulována nebo konzultována s konkrétními realizačními firmami

Rozpočet je další z důležitých dokumentů, který je nepostradatelným pomocníkem investora při plánování a řízení nákladů v jednotlivých fázích projektu. Proto i k tomuto dokumentu přistupujeme s náležitou precizností.

A proč Tak trochu jiné poradenství?

- snažíme se přenášet naše zkušenosti na zákazníky a přispívat tak k narovnání místy deformovaného trhu
- drobné telefonní konzultace zdarma pro stávající zákazníky, ale i pro stavebníky z řad občanů
- identifikujeme rizikové položky rozpočtu a možnosti snížení nákladů
- nenabízíme řešení za nejnižší cenu s přiměřenou kvalitu, ale snažíme se poskytnout zákazníkovi informace vedoucí k maximální kvalitě s přiměřenou cenou
- snažíme se být usmiřujícím mezičlánkem v případných sporech mezi objednatelem a zhotovitelem
- k zákazníkovi přistupujeme individuálně a nabízíme mu komplexní řešení

Naše stavebně ekonomické poradenství jsme rozdělili dle převažujících požadavků zákazníků na 2 části:


  • 1) konzultační činnost k projektové dokumentaci - doporučení autorizovaného projektanta dle charakteru plánované stavby - navržení variantní technologie provedení za účelem snížení investičních nákladů při zachování kvality


  • 2) stavební supervize - vytvořili jsme řízený proces na všechny činnosti vyskytující se v průběhu realizace - tento postup jsme poprvé aplikovali pro státní agenturu CZECHINVEST na veřejné zakázce Průmyslová zóna Triangel v objemu 1 miliardy Kč

Využijte našich služeb...

 

Služby podle fází zakázky:

-Propočet v předprojektové přípravě
-Předběžný rozpočet

-Kontrolní rozpočet a podklady pro výběr dodavatele

-Porovnání a vyhodnocení nabídek

-Cenová supervize